Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4258 1719
Angielskiego osobiście nie znam, ale słyszałem o nim dużo dobrego.
— Monografia o dorobku Starszych Panów
Reposted from1923 1923 viamattieu mattieu
Reposted frombukoz bukoz viamattieu mattieu
8424 24bc 520
Reposted fromtfu tfu viamattieu mattieu
7028 3e2e 520
G. Wróblewski
Reposted fromhrafn hrafn viamattieu mattieu
nowa radość dziś nastała - ukraińska kolęda w wykonaniu Zespołu Muzyki Cerkiewnej
Reposted fromshakeme shakeme viadnienie dnienie
Jakiś socjolog przyjechał z gotowym referatem, który mieliśmy wszyscy przeczytać. Zabrałem się do czytania i oczy mi wyszły na wierzch: nie wiedziałem, gdzie góra, gdzie dół! Uznałem, że to dlatego, że nie przeczytałem ani jednej książki z tej listy. Znów miałem to nieprzyjemne poczucie, że się do tego nie nadaję, ale wreszcie powiedziałem sobie: "Przerwę i przeczytam powoli  j e d n o   z d a n i e, może uda mi się wydedukować, o co w tym wszystkim chodzi".
Przerwałem więc - w przypadkowym miejscu - i przeczytałem następne zdanie bardzo uważnie. Nie pamiętam go dokładnie, ale brzmiało to mniej więcej tak: "Indywidualny członek zbiorowości społecznej często otrzymuje informacje wizualne kanałami symbolicznymi". Po dokładnej analizie byłem w stanie przełożyć to zdanie na ludzki język. A co ono znaczy? "Ludzie czytają".
Przeszedłem do następnego zdania i zdałem sobie sprawę, że je również umiem przetłumaczyć. Nie było w tym wszystkim zbyt wiele treści: "Czasem ludzie czytają, czasem słuchają radia" i tak dalej, napisane tak skomplikowanym językiem, że z początku nic nie rozumiałem, ale kiedy już złamałem szyfr, okazało się, że nic tam nie ma.


/Feynman
Reposted bymattieumikimoto
Reposted fromshakeme shakeme viasemirala semirala
1023 f91a 520
Reposted fromwestwood westwood viasemirala semirala
0454 f549
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viasemirala semirala
4710 e0c6 520
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
Umieć czekać to jest naprawdę dobrze potem przyjąć efekt, dobrze przyjąć szczęście.

(...)

Kto umie czekać, ten uczy się radości.


Pelanowski na youtubie: Sztuka czekania. Lekcja radości.
Reposted fromshakeme shakeme vianiedot niedot
dziś wielki bal...

Weronika Kowalska o Powstaniu Warszawskim
Ludzie duchowi za zło odpłacają dobrem, na arogancję reagują łagodnością, na złośliwość dobrocią, na zgiełk milczeniem, na plotki modlitwą.

papież Franciszek w kazaniu 9 czerwca 2019
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl