Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2306 daaa 520
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
Ze wszystkich świętych katolickich
najbardziej lubię świętego Józefa
bo to nie był żaden masochista
ani inny zboczeniec
tylko fachowiec.
zawsze z tą siekierą.
bez siekiery chyba się czuł
jakby miał ramię kalekie
i chociaż ciężko mu było
wychowywał Dzieciaka
o którym wiedział
że nie był jego synem
tylko Boga
albo kogo innego
a jak uciekali przed policją,
nocą
w sztafażu nieludzkiej architektury Ramzesów
(stąd chyba policjantów nazywają faraonami)
niósł Dziecko
i najcięższy koszyk.


Andrzej Bursa, 1957
0209 570c 520
Reposted fromhernameisalice hernameisalice vialenifca lenifca
3651 fd29 520
Matka Boska Arabska - Albert Aublet (1898)
5346 59e7 520
Winter in Flanders ~ Valerius De Saedeleer (1931)
musisz zacząć chodzić w pulowerze
...
jesień przyjdzie. nie ma na to rady


Zwierzchowska i Grotowski, tekst: Waligóra
2602 4923 520
Kertész
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
2775 cd03 520
Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
4512 a69d 520

Spróbuj opiewać okaleczony świat. 
Pamiętaj o długich dniach czerwca 
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały 
opuszczone domostwa wygnanych. 
Musisz opiewać okaleczony świat. 
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty; 
jeden z nich miał przed sobą długą podróż, 
na inny czekała tylko słona nicość. 
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd , 
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali. 
Powinieneś opiewać okaleczony świat. 
Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem 
w białym pokoju i firanka poruszyła się. 
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka. 
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku 
a liście wirowały nad bliznami ziemi. 
Opiewaj okaleczony świat 
i szare piórko, zgubione przez drozda, 
i delikatne światło, które błądzi i znika 
i powraca.
 

         * * * 

Try to praise the mutilated world.
Remember June's long days,
and wild strawberries, drops of rosé wine.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You've seen the refugees going nowhere,
you've heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth's scars.
Praise the mutilated world
and the gray feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.

         * * *

/Adam Zagajewski
tłumaczenie: Clare Cavanagn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl