Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Z samotnością trzeba walczyć. Oczywiście z tą zawinioną. Niekiedy przychodzi taka samotność, w czasie której dojrzewamy.


ks. Twardowski 
0951 229a 520
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromshakeme shakeme viadnienie dnienie
9520 0371
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan
To, co najważniejsze dla Boga, odbywa się po cichu, tak jak pocałunek, wyznanie miłości, spowiedź święta przed śmiercią.


Elementarz księdza Twardowskiego
6977 fb42 520
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
2715 4c97 520
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
już nie jesteście obcy,
jesteście współobywatelami świętych, domownikami Boga
— Ef 2
Reposted bySkydelan Skydelan
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation
***
księżyc idzie srebrne chusty prać
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać
***


Czechowicz
na wsi
7435 e042 520
Wiktor Wołkow

Reposted byhash hash
...
wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór
mleczne krowy wracają do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu
...


Czechowicz
na wsi
7389 5b71 520
fot. Wiktor Wołkow
8503 052b 520
Reposted fromipo ipo viafajnychnielubie fajnychnielubie
Play fullscreen
...
jak rączym rumakiem wzleć łóżkiem
niech rycerz Cię na nim porywa 
co piękny i dobry jest wielce
co zrobił zakupy, pozmywał 
i dzieciom dopomógł zmóc lekcje
...

Jeremi Przybora
Reposted byheinous heinous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl