Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Play fullscreen
z perspektywy owcy
2316 0f0a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vianiedot niedot
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiedot niedot
7667 96b8
Reposted fromkonwalia konwalia vianiedot niedot
sezon kwiatów i rozkwitu rozpoczęty
8139 7419
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiedot niedot
8129 017e 520
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiedot niedot
Jan Paweł II pisał do chorego księdza Tischnera, że życie jest rozpięte między pytaniami Hioba a odpowiedzią Chrystusa.

(ks. Kaczkowski, Dasz radę)
4038 7022 520
Pedro Rangel, Porto
3968 51b5
Reposted fromszaremiraze szaremiraze
lamenty duszy i gitary, czyli gorzkie żale w wersji niepospolitej. absolutnie polecam
(autor: Patryk Filipowicz)
6226 adae 520
dali deszcz dalii
5959 c9a6 520
frenetyczna dalia w pełni
5857 0af2 520
pixbay
szał na dalie
5654 caa7 520
przepych dalii
Play fullscreen
nie to żebym była fanką Kory, ale utwór brzmi nader dobrze.

Manaam z 1981 roku
5568 86bf
niedzieja na dalie
Play fullscreen
nie tylko Turnau i Skubas śpiewali o linoskoczku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl