Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4038 7022 520
Pedro Rangel, Porto
3968 51b5
Reposted fromszaremiraze szaremiraze
lamenty duszy i gitary, czyli gorzkie żale w wersji niepospolitej. absolutnie polecam
(autor: Patryk Filipowicz)
6226 adae 520
dali deszcz dalii
5959 c9a6 520
frenetyczna dalia w pełni
5857 0af2 520
pixbay
szał na dalie
5654 caa7 520
przepych dalii
Play fullscreen
nie to żebym była fanką Kory, ale utwór brzmi nader dobrze.

Manaam z 1981 roku
5568 86bf
niedzieja na dalie
Play fullscreen
nie tylko Turnau i Skubas śpiewali o linoskoczku
2313 501f 520
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Wyrzucanie jedzenia z punktu widzenia teologicznego nie jest grzechem śmiertelnym. Jest symbolem braku szacunku do życia i do drugiego człowieka. 
— ksiądz Jaworski przywołany w miesięczniku "W drodze"
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaakrotka akrotka

sopran budzika rankiem odmyka twój nowy świat,

życie nam młodość pośpiechem słodzi, wyścig trwa.

(tekst jeszcze raz: Jacek Cygan)

tu wolnością wiatr pijany 

(sen znaleziony w lesie, napisał: Jacek Cygan)
Reposted byhahat hahat
8123 914c 520

ciekawa sprawa:
Beksiński, Depresja (1956)

3257 3322 520
kolorowy Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viafajnychnielubie fajnychnielubie
0551 c4da
coś spoza serii: pastelowe i ładne
8733 50c8
Reposted fromaaxxx aaxxx viahedonia hedonia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl