Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5456 7e2b
Reposted fromidiod idiod viasarazation sarazation
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation
***
księżyc idzie srebrne chusty prać
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać
***


Czechowicz
na wsi
7435 e042 520
Wiktor Wołkow

Reposted byhash hash
...
wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór
mleczne krowy wracają do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu
...


Czechowicz
na wsi
7389 5b71 520
fotografia Wiktora Wołkowa
8503 052b 520
Reposted fromipo ipo viafajnychnielubie fajnychnielubie
Play fullscreen
...
jak rączym rumakiem wzleć łóżkiem
niech rycerz Cię na nim porywa 
co piękny i dobry jest wielce
co zrobił zakupy, pozmywał 
i dzieciom dopomógł zmóc lekcje
...

Jeremi Przybora
Reposted byheinous heinous
3257 c6b1 520
1170 c588 520
Reposted fromRevv Revv viadelikatnie delikatnie
5220 3022 520
Jeszcze niech Pan dośle ten wiersz o cenzorach. Spróbować zawsze warto, a nuż się nie połapią. Trzeba zawsze mieć zaufanie do głupoty ludzkiej.

Wisława do Herberta, 1958
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
1357 84b8 520
Play fullscreen
Folkowy cover w kolorowych spódnicach. Tulia/ Dawid Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl