Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3257 c6b1 520
1170 c588 520
Reposted fromRevv Revv viadelikatnie delikatnie
5220 3022 520
Jeszcze niech Pan dośle ten wiersz o cenzorach. Spróbować zawsze warto, a nuż się nie połapią. Trzeba zawsze mieć zaufanie do głupoty ludzkiej.

Wisława do Herberta, 1958
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
1357 84b8 520
Play fullscreen
Folkowy cover w kolorowych spódnicach. Tulia/ Dawid Podsiadło

Mówicie: wiosna.

A ileż to pracy

Muszą wykonać lasy!

Zapiszcie mnie w słoju dębowym

Pomiędzy stare i nowe

Niewyczerpane czasy.

 

Zapiszcie na brzegu,

Nożem pod korą

W palimpseście istnienia:

Liście, góry i człowiek,

Wszystko, wszystko

Jest pochwałą stworzenia.

*

K. Wierzyński

8881 6275
Reposted fromlaters laters viafajnychnielubie fajnychnielubie
9680 8489
9955 5bce 520
Reposted frombrumous brumous viaahuramazda ahuramazda
5559 05ea 520
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
2306 daaa 520
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
Ze wszystkich świętych katolickich
najbardziej lubię świętego Józefa
bo to nie był żaden masochista
ani inny zboczeniec
tylko fachowiec.
zawsze z tą siekierą.
bez siekiery chyba się czuł
jakby miał ramię kalekie
i chociaż ciężko mu było
wychowywał Dzieciaka
o którym wiedział
że nie był jego synem
tylko Boga
albo kogo innego
a jak uciekali przed policją,
nocą
w sztafażu nieludzkiej architektury Ramzesów
(stąd chyba policjantów nazywają faraonami)
niósł Dziecko
i najcięższy koszyk.


Andrzej Bursa, 1957
0209 570c 520
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl